Sydänlangan säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Maaseutuyhdistys Sydänlanka ry ja sen kotipaikka on Joensuu.

2§ Tarkoitus ja toiminta

– saattaa ihmisiä luonto- ja sydänyhteyteen
– voimaannuttaa ja juurruttaa ihmisiä luonnon, luovan ja käytännönläheisen tekemisen, puhtaan ravinnon, kulttuuriperinnön ja elävän kulttuurin äärelle
– tarjota ihmisille väylä toteuttaa itseään ja löytää oma voimansa luomisen ja olemisen kautta
– vahvistaa yksilöiden ja luonnon tukirihmastoja, tukea elinympäristön kulttuurillista ja luonnollista monimuotoisuutta sekä edistää kestävää kehitystä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia
– luoda uutta kyläkulttuuria, ruokakulttuuria, puutarhakulttuuria, käsityökulttuuria, välittämisen kulttuuria, sekä kannustamisen, rakkauden ja hyväksymisen ilmapiiriä
– yhdistys on poliittisesti, ideologisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yleishyödyllinen yhdistys.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
– voi harjoittaa julkaisu-, tiedotus-, ja valistustoimintaa
– voi järjestää työpajoja, luentoja, kursseja, tapahtumia, retkiä ja muuta kulttuuri-, luonto- ja taidetoimintaa
– voi vuokrata tai omistaa maata ja perustaa toimintaympäristöjä joissa yhdistyksen toiminta-ajatusta eletään todeksi
– voi toimia tukena ihmisen saattamisessa yhteiskunnallisen avun piiriin

Toimintansa tukemiseksi yhdistys
– voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa ja vuokrata toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta ja maa-alueita, sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä ja harjoittaa anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä
– voi hakea toimintansa tukemiseksi rahoitusta
– voi järjestää myyjäisiä

Yhdistys voi harjoittaa vain sellaista elinkeinoa tai muuta tulonhankintaa, josta on määrätty sen säännöissä tai joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena. Yhdistyksen elinkeinotoiminnan tai muun tulonhankinnan tuotto käytetään ensisijaisesti yhdistyksen toimintaperiaatteen mukaiseen yleishyödylliseen tarkoitukseen.

3§ Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet. Yhdistyksellä voi olla lisäksi kunniajäseniä. Varsinaisia jäseniä voivat olla henkilöt jotka osallistuvat aktiivisesti yhdistyksen toiminnan edistämiseen. Kannattajajäsenenä voi olla henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus, kannattajajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa. Varsinaisten jäsenten keskuudesta valitaan vuosikokouksessa hallituksen puheenjohtaja ja 2-4 hallituksen varsinaista jäsentä ja 0-2 varajäsentä joiden toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitukseen valitaan uusi jäsen mikäli joku hallituksen jäsenistä tahtoo erota tai tulee erotetuksi. He ovat parhaiten henkilöitä jotka omalla elämällään edustavat kokonaisvaltaisesti yhdistyksen arvoja, tai joilla on jokin erityinen lahja jolla palvella yhdistyksen puitteissa, ja jotka ovat aikaisemmin osoittaneet aktiivista osallisuutta yhdistyksen toiminnan luomiseen. Kaikkia jäseniä koskee oikeus osallistua yhdistyksen toimintaan. Yhdistyksen jäsenistä pidetään jäsenluetteloa. Varsinaisten ja kannattajajäsenten jäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Hallituksen jäsenillä on mahdollisuus erota hallituksesta siitä hallitukselle kirjallisesti ilmoittamalla milloin tahansa. Kunniajäseneksi yhdistys voi kutsua yhdistyksen pyrkimyksiä ansiokkaasti edistäneen henkilön, jos ainakin 3/4 kokouksessa annetuista äänistä kannattaa hallituksen tekemää kunniajäsenehdotusta. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistyksen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai enää täytä laissa tai säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

4§ Vuosikokous ja kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesä-heinäkuussa. Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 10 vuorokautta ennen kokousta jäsenille sähköpostilla, yhdistyksen kotisivuilla tai jäsenlehdessä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo-ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet
Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
Yhdistyksen jäsenten kokoukseen, vuosikokoukseen tai hallituksen kokoukseen voi hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä etäosallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Hallitus ilmoittaa kutsussa mahdollisuudesta sekä antaa siihen liittyvät tarkemmat ohjeet.

5§ Toiminnantarkastajat

Vuosikokouksessa valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja. Toiminnantarkastajan on annettava kirjallinen raportti viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan kausi on kalenterivuosi, noudattaen tilikautta.

6§ Tilikausi

Ensimmäinen tilikausi on 18 kuukautta maaliskuun 31. 2018 saakka. Siitä lähtien tilikausi on vuoden 1.4. – 31.3.

7§ Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa tai lakkautuessa

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat yhdistyksen tarkoituksen mukaiseen tarkoitukseen.

8§ Yhdistyksen nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja yksin. Hallitus voi oikeuttaa hallituksen jäsenen tai yhdistyksen toimihenkilön kirjoittamaan yksinään yhdistyksen nimen.